VEDTÆGTER

 

foreningen Livslang Idræt - Skanderborg

 

 

§ 1 NAVN OG HJEMSTED.

Foreningens navn er Livslang Idræt - Skanderborg og hjemmehørende i 8660 Skanderborg kommune.

Hjemmesideadresse: lli-skanderborg.dk

 

 

§ 2 FORMÅL.

Foreningen har til formål at samle idræts - og motions interesserede til idræts- og motions- øvelser samt aktiviteter ved træning, stævner og turneringer, og socialt sammenkomst.

 

 

§ 3 MEDLEMSKAB.

Medlemmer optages efter bestyrelsens godkendelse. Medlemmerne hæfter ikke personligt for foreningens hæftelser.

 

 

§ 4 INDMELDELSE.

For medlemmer under 18 år skal indmeldelse underskrives af forældre eller værge.

 

 

§ 5 UDMELDELSE.

Udmeldelse skal ske skriftligt.

 

 

§ 6 KONTINGENT.

Foreningens kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Medlemmer med over 1 måneds restance kan slettes med 14 dages varsel.

Det er medlemmernes pligt selv at sørge for rettidig indbetaling af kontingentet. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen.

Der er 2 medlemskategorier, A og B, kontingentet herfor fastsættes på generalforsamlingen.

 

 

§ 7 UDELUKKELSE OG EKSKLUSION.

Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes med øjeblikkelig virkning, såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter.

Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.

Den eller de ekskluderede kan forlange deres sag behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling, hvortil de har adgang under sagens behandling. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter.

 

 

 

 

 

 

 

§ 8 ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Simpelt flertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer til fordel for en vedtægtsændring.

Den ordinære generalforsamling afholdes hver år senest 1. marts og skal, for at være lovlig, indkaldes skriftligt med mindst 2 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal være indsendt skriftligt til formanden senest 1 uge inden generalforsamlingen.

 

Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer, samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, og som har været medlem i mindst 6 mdr. og ikke er i kontingent restance. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.

2. Beretning for det forløbne år.

3. Regnskab for det forløbne år.

4. Budget for det kommende år.

- herunder fastsættelse af kontingent.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse

a. Valg af formand (i ulige år)

b. Valg af kasserer (i lige år)

c. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (i ulige år)

d. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (i lige år)

e. Valg af 2 suppleanter, 1 revisor samt 1 revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

 

Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år og som har stemmeret.

 

 

§ 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, eller når mindst 1/5 af foreningens stemmeberettigede medlemmer indsender en skriftlig begæring derom med begrundet anmodning. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes 4 uger efter begæringens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelse, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling.

 

 

§ 10 BESTYRELSE.

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkelte opgaver.

Bestyrelsen består af 5 personer.

Formanden vælges på generalforsamlingen for 2 år i ulige år.

Kassereren vælges på generalforsamlingen for 2 år i lige år.

1 bestyrelsesmedlem vælges for 2 år i ulige år.

2 bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år i lige år

2 suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant vælges hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

Fastansatte instruktører/ ledere/ tovholdere kan indgå i den daglige ledelse, men uden stemmeret. Tovholderne udpeges af aktivitetens medlemmer.

 

 

 

 

§ 11 FORRETNINGSORDEN OG TEGNINGSRET.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden / næstformanden, er til stede. Ved evt. stemmelighed er formandens / næstformandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Ved økonomiske dispositioner over kr. 2000,- kræves dog bestyrelsens accept eller underskrift af formand / næstformand og kasserer i forening.

Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse på mere end kr. 25.000,- godkendes af generalforsamlingen.

 

 

§ 12 REGNSKAB.

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens påtegning og underskrift. Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

 

 

§ 13 REVISION.

Revisoren skal hvert år gennemgå og påtegne det samlede regnskab, og påse, at beholdningerne er tilstede. Revisoren har til enhver tid adgang til, at efterse regnskab og beholdninger.

 

 

§ 14 OPLØSNING.

Beslutningen om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtigt, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

Ved opløsning skal evt. foreningsformue, herunder løsøre og fast ejendom tilfalde Idrætssamvirket i Skanderborg kommune.

 

 

 

Ovennævnte vedtægter er godkendt på ordinær generalforsamling, den 23. februar 2015.

 

 

 

 

Skanderborg den:________________

 

 

 

_______________________________ _______________________________ Dirigent Referent

 

 

 

Livslang Idræt - Skanderborg | Møllevinger 17, st | 8362 Hørning | Tlf.: 86571665